Skip to the main content

Competitie regelement BC Ruigenhil

COMPETITIE REGLEMENT BC RUIGENHIL

Strekking en doel
Artikel 1
Dit Competitie Reglement geeft richtlijnen met betrekking tot:
interne parencompetities (zie artikel 6);
overige wedstrijden (zie artikel 11).
Dit Competitie Reglement is ondergeschikt aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van BC Ruigenhil en het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond (NBB).

Algemene bepalingen
Artikel 2
De organisatie en inrichting van de interne competities is een taak van het bestuur of de Technische Commissie (TC)
Het aantal competities en de speeldata worden aan het begin van elk seizoen aan de leden bekend gemaakt.
Meesterpunten worden toegekend volgens de voorwaarden van de NBB.
Gebruik van een systeemkaart is verplicht.
De stop- en alerteerbepalingen van de NBB zijn van toepassing.

Indeling en promotie/degradatie
Artikel 3
De competities worden gespeeld in meerdere lijnen, waarbij de teams of paren naar speelsterkte worden ingedeeld. De indeling geschiedt zodanig dat de lijnen ongeveer even groot zijn. Om dit te bereiken kan de promotie/degradatie voor het begin van een competitie worden aangepast door het bestuur of de TC.
De teams of paren die bestaan uit nieuwe leden, of die gevormd zijn door wisseling van partner, worden door het bestuur of de TC ingedeeld.
Voor aanvang van iedere competitie stelt het bestuur of de TC de indeling van de diverse lijnen vast. Deze indeling zal gelden voor de duur van de gehele competitie. Alleen paren of teams die op deze indeling voorkomen, zullen in de eindstand van de competitie worden opgenomen.
In normale gevallen degraderen en promoveren uit elke lijn / poule:
* bij een lijn / poule van minder dan 10 paren / 2 paren
* bij een lijn / poule van 10-13 paren 3 paren
* bij een lijn / poule van 14-17 paren 4 paren
Het bestuur of de TC kan hiervan afwijken, waarbij geldt dat een eventuele afwijkende promotie/degradatie regeling voor het begin van de competitie schriftelijk bekend gemaakt dient te worden.

Afwezigheid
Artikel 4
Indien een paar of een speler van een paar verhinderd is te spelen, moet dit uiterlijk op het door het bestuur of de TC vastgestelde moment en vastgestelde wijze worden gemeld.
Indien een speler van een paar verhinderd is kan zijn/haar partner met een invaller die geen lid is van BC Ruigenhil spelen. De wedstrijdleider kan, o.a. ter vermijding van rusttafels, een paar of team in een hogere dan wel lagere lijn indelen. Daarbij dient bij voorkeur een paar of team te worden aangewezen dat op dat moment ongeveer in het midden van de ranglijst staat.

Driemanschappen
Artikel 5
Officieel ingeschreven “driemanschappen” zijn toegestaan; een driemanschap moet zich voor het begin van de betreffende competitie als driemanschap melden bij de wedstrijdleider.
Het driemanschap wordt door de wedstrijdleider in een lijn ingedeeld.
Het spelen als driemanschap geldt minimaal voor de duur van één competitie.
Als alle leden van een driemanschap aanwezig zijn, mag er tijdens de speelavond niet gerouleerd worden.
Als twee leden van een driemanschap aanwezig zijn, spelen zij samen in hun eigen lijn.
Als alle drie de leden aanwezig zijn, spelen twee leden samen in de eigen lijn, het derde lid mag, ter beoordeling van de wedstrijdleider, in iedere lijn invallen.
Behaalde rechten van het driemanschap gelden voor alle leden van het driemanschap.
Voor een driemanschap gelden dezelfde bepalingen als voor een paar, voor zover niet in dit artikel anders is bepaald.
Leden van een driemanschap zijn gehouden aan de voor paren gangbare afmeldregels.

Interne parencompetitie
Artikel 6
Per seizoen kunnen verschillende parencompetities worden gespeeld. Elke parencompetitie bestaat uit ten minste 6 zittingen. Elke zitting bestaat uit ten minste 24 borden.
De indeling naar speelsterkte, zoals vermeld in artikel 3., gebeurt aan de hand van de behaalde resultaten van de voorgaande parencompetitie, met inachtneming van promotie/degradatie, zoals die aan het begin van de competitie bekend gemaakt is. Paren die in een voorafgaande competitie niet samen hebben deelgenomen, worden geplaatst in hun “gemiddelde lijn, afgerond naar onderen” (A&B=B, A&C=B, A&D=C, etc.). Nieuwe leden worden naar sterkte ingepast.
Bij afwezigheid van een compleet paar – na afmelding volgens artikel 4. – krijgt dat paar voor de niet gespeelde zitting de volgende score:
* Bij de eerste afwezigheid: het eigen gemiddelde als compleet paar.
* Bij iedere volgende afwezigheid: het eigen gemiddelde als compleet paar min 5%, met een max. van 55%.
Bij afwezigheid van één der spelers van een paar, na afmelding volgens artikel 4., waarbij het de wedstrijdleider niet is gelukt een invaller te regelen, krijgt het paar voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen.
Bij het spelen door twee spelers die normaal geen paar vormen, wordt de behaalde score toegekend aan de paren van de betreffende spelers. Hierbij en ook bij het spelen in een hogere of lagere lijn dan de eigen lijn, gelden per zitting de volgende minima en maxima:
* Spelers die speelden in een hogere lijn
* Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen.
* Maximum score: geen maximum score.
* Spelers die speelden in hun eigen lijn
* Minimum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, min 5%.
* Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 5%.
* Spelers die speelden in een lagere lijn
* Minimum score: geen minimum.
* Maximum score: het eigen gemiddelde over de als compleet paar gespeelde zittingen, plus 5%, met een maximum van 55%.
Een paar dat voor BC Ruigenhil vertegenwoordigende wedstrijden speelt en daardoor niet kan deelnemen, krijgt voor deze afwezigheid een score die gelijk is aan het eigen gemiddelde van de door dat paar wel gespeelde zittingen.
Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap in een lijn, of promotie naar een hogere lijn, dient een paar ten minste de helft van het aantal zittingen van de betreffende competitie als compleet paar te hebben gespeeld.

Overige wedstrijden
Artikel 7
In de zomer kan een zomercompetitie worden vastgesteld.

Clubkampioenschap en wisselbekers
Artikel 8
Het paar dat (of de speler die) over alle zittingen van de parencompetities de meeste meesterpunten heeft behaald, is clubkampioen Paren.

Verplichtingen van leden
Artikel 9
Elk lid is verplicht zo tijdig mogelijk de leider van de clubcompetitie, de wedstrijdleider of de coördinator van de wedstrijden in clubverband bericht van verhindering te geven. Het lid dient zich aan de door de betrokken functionaris gegeven aanwijzingen te houden.

Slotbepalingen
Artikel 14
Het Competitie Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
8
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 30 augustus 2018.

Andere artikelen

Statuten BC Ruigenhil

BRIDGE CLUB RUIGENHIL STATUTEN Naam en Zetel: Art.  1 De vereniging is genaamd...

11/09/2020 - Dingeman Kamp

Huishoudelijk reglement BC Ruigenhil

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC Ruigenhil Toetreden van leden Artikel 1 Personen die gewoon lid van...

11/09/2020 - Dingeman Kamp