Skip to the main content

Huishoudelijk reglement BC Ruigenhil

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BC Ruigenhil

Toetreden van leden
Artikel 1
Personen die gewoon lid van BC RUIGENHIL wensen te worden, geven hiervan kennis aan het bestuur op een daartoe bestemd formulier. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Leden Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Rechten en plichten van leden
Artikel 2
De leden zijn gehouden:
•de bepalingen van Statuten en Huishoudelijk Reglement na te leven en niet in strijd daarmede te handelen.
•bij de wedstrijden zich te onderwerpen aan de regels van de hiervoor geldende reglementen en bepalingen
•hun financiële verplichtingen jegens BC RUIGENHIL na te komen tot het eind van het verenigingsjaar waarin zij ophouden lid te zijn, behoudens dispensatie verleend door het bestuur. Het bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de penningmeester.

Het bestuur
Artikel 3
•Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en wordt door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van BC RUIGENHIL
•De volgende functies worden in ieder geval in het bestuur vertegenwoordigd: voorzitter, secretaris, penningmeester evt.: en wedstrijdleider of TC-voorzitter, lief en leed, etc. Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.
•Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
•De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn aftredend op de jaarvergadering, volgens het onderstaande schema:
1e jaar: secretaris
2e jaar: penningmeester
3e jaar: voorzitter
De overige bestuursleden zijn eveneens na 3 jaar aftredend.
•De voorzitter is bij vertegenwoordiging van de woordvoerder van het bestuur. Hij leidt de vergaderingen van het bestuur c.q. het dagelijks bestuur, alsmede de jaarvergadering en de overige algemene vergaderingen.
•De secretaris voert het secretariaat van BC RUIGENHIL en beheert het archief. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit over de gang van zaken binnen BC RUIGENHIL.
•De penningmeester houdt de kas en de boeken van BC RUIGENHIL Hij maakt ter behandeling in de jaarvergadering, in overleg met het bestuur, een begroting op voor het volgende verenigingsjaar. Van een goedgekeurde begroting mag niet worden afgeweken zonder machtiging van het bestuur.
Vergaderingen van het bestuur
Artikel 4
•Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder geval wordt binnen een maand na de algemene vergadering een bestuursvergadering gehouden.
•Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen opgemaakt.

Jaarvergadering
Artikel 5
Tot de vaste agendapunten van de in artikel 15 van de Statuten bedoelde jaarvergadering behoren:

* opening;
* ingekomen stukken;
* notulen van de vorige algemene vergadering;
* verslag van de secretaris;
* rekening en verantwoording van de penningmeester;
* verslag van de kascommissie;
* vaststelling van de contributie en de minimum bijdrage van de begunstigers;
* vaststelling van de begroting voor het komende verenigingsjaar;
* benoeming van de kascommissie;
* verkiezing van bestuursleden;
* rapport van de technische commissie (TC) en bespreking van het programma voor het komende seizoen;
* verkiezing van de leden van de TC;
* evt. rapport van eventuele andere commissies
* evt. verkiezing van die eventuele andere commissies
* behandeling van door het bestuur of de leden ingediende voorstellen;
* rondvraag;
* sluiting.

Contributie
Artikel 6
* De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering.
* De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk 1 maand na het begin van het verenigingsjaar.
* Wanneer de contributie dan niet is voldaan, volgt een aanmaning.
* Vervolg maatregelen bij niet betalen, evt. uitmondend in royement

Commissies
Artikel 7
* Het bestuur kan voor het verrichten van bijzondere taken een commissie benoemen, terwijl ook de algemene vergadering een voorstel hiertoe kan doen. Deze commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene vergadering.
* Tot deze commissies behoren onder andere:
* TECHNISCHE COMMISSIE
* Het bestuur wordt in zijn taak ten aanzien van bridge technische aangelegenheden terzijde gestaan door een uit ten minste drie leden bestaande technische commissie, hierna te noemen TC. Maakt geen der bestuursleden deel uit van de TC dan wijst het bestuur een zijner leden aan als toehoorder in de vergaderingen van de TC.
* De leden van de TC worden door de jaarvergadering gekozen. Elk TC lid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door de TC op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. De voorzitter van de TC wordt in functie gekozen, de overige functies worden in onderling overleg verdeeld. De secretaris notuleert de vergaderingen. De coördinatoren voor de externe viertallencompetitie en andere externe wedstrijden zorgen voor de samenstelling en aanmelding van teams en voor een goed verloop van de deelname van BC RUIGENHIL aan deze wedstrijden. De clubcompetitieleider zorgt voor het goed functioneren van de clubcompetitie, controleert en berekent de uitslagen en maakt de stand op. De materiaalcommissaris verzorgt het materiaal. Voor andere specifieke taken zal de TC iemand uit haar midden aanwijzen.
* Alle hierboven genoemde functionarissen verstrekken de gegevens ter publicatie die op hun werkzaamheden betrekking hebben. De TC kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan.
* De voorzitter roept de leden van de TC in vergadering bijeen zo vaak hem of twee der andere leden dit wenselijk voorkomt. Hij geeft hiervan tijdig kennis aan het bestuur. In de algemene vergadering is hij de woordvoerder van de TC.
* De TC brengt voor de jaarvergadering rapport uit over het afgelopen speelseizoen en doet voorstellen voor het komende speelseizoen.
* De TC is te allen tijde gehouden haar plannen, voor die ter publicatie worden vrijgegeven, ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen. Zij is steeds gebonden aan de bepalingen van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen of bepalingen, alsmede aan het Wedstrijdreglement van de Nederlandse Bridgebond.
* Tot de taken van de TC behoren:
* het uitgeven van reglementen en bepalingen voor de wedstrijden in clubverband, de viertallenwedstrijden en eventuele andere wedstrijdvormen binnen BC RUIGENHIL.
* het indelen van paren en viertallen naar sterkte in de diverse groepen;
* het opstellen van viertallen in externe competities;
* het waar nodig behulpzaam zijn bij de vorming van paren en teams voor de interne competitie;
* het samenstellen van vertegenwoordigende teams voor het spelen van wedstrijden in clubverband;
* overige technische werkzaamheden.
* Van beslissingen en maatregelen van de TC kan ieder lid in beroep gaan bij het bestuur dat, na de TC te hebben gehoord, uitspraak doet. Het bestuur kan beroepszaken delegeren aan een daartoe benoemde commissie.

Slotbepalingen
Artikel 8
* Het Huishoudelijk Reglement moet met meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd door de algemene vergadering.
* In alle gevallen waarin de het Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 30 augustus2018.

Andere artikelen

Statuten BC Ruigenhil

BRIDGE CLUB RUIGENHIL STATUTEN Naam en Zetel: Art.  1 De vereniging is genaamd...

11/09/2020 - Dingeman Kamp

Competitie regelement BC Ruigenhil

COMPETITIE REGLEMENT BC RUIGENHIL Strekking en doel Artikel 1 Dit Competitie Reglement geeft...

11/09/2020 - Dingeman Kamp